Proizvodnja kamenih agregata i betona

Krečnjak iz ležišta „Podbukovi“ pre drugog svetskog rata bio je poznat pod nazivom „Bačevački kreč“ a zalihe su procenjene na oko 7 000 000 m3 čvrste mase.
Na osnovu minerološko – petrografskih svojstava stene krečnjaka (strukture i teksture) i mehaničkih svojstava preko čvrstoće na pritisak i otpornost na habanje struganjem, koji zadovoljavaju uslove kvaliteta (standarda SRPS U.EP.028, SRPS U.E4.014 I SRPS B.B2.009) fizičkih svojstava i postojanosti na mraz definisana je proizvodnja drobljenog agregata po frakcijama koje zadovoljavaju uslove kvaliteteta iz sledećih standarda:

Proizvodnja kamenih agretata i betona

– SRPS B.B2.009/1986 (prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton);

– SRPS U.E9.021/1986 (za izradu gornjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumiziranog materijala po vrućem postupku na putevima svih grupa saobraćajnog opterećenja);

– SRPS U.E9.028/1980 (za izradu donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumiziranog materijala po vrućem postupku bez obzira na saobraćajno opterećenje);

– SRPS U.E4.014/1990 (za izradu habajućih slojeva kolovoznih konstrukcija od asfalt – betona po vrućem postupku);

– SRPS U.E9.020/66 (tucanik 31,50/63m/m za izradu zastora železničkih pruga na JŽ i nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija).

Zahvaljujući svojim tehničkim svojstvima (pritisak na čvrstoću, upijanje vode, otpornosti na habanje, zapreminske mase sa i bez pora, poroznosti i postojanosti na mraz) kamen iz kamenoloma „Podbukovi“ zadovoljava sve uslove kvaliteta i kao takav može se koristiti kao lomljeni kamen za izradu obaloutvrda, vodotokova i drugih vrsta hidrotehničkih objekata.
Treba napomenuti da pored široke primene u građevinarstvu zbog svoje čistoće i hemijskog sastava ovaj kamen može, da se koristi i u industriji šećera kao i u metalurgiji.
Kapacitet drobiličnog postrojenja je 150 t/h frakcija.
Od momenta dobijanja dozvole za rad, o kvalitetu drobljenih frakcija stara se Institut za puteve – Beograd.
U okviru proizvodnog programa kamenoloma „Podbukovi“ proizvode se sledeće vrste kamenog agregata:

01. Kameni agregat 0-4 mm
02. Kameni agregat 4-8 mm
03. Kameni agregat 8-16 mm
04. Kameni agregat 16-22 mm
05. Kameni agregat 16-31 mm
06. Kameni agregat 0-31 mm
07. Kameni agregat 0-63 mm
08. Kameni agregat 31-63 mm
09. Kameni agregat 90-120 mm
10. Kameni agregat 120-160 mm
11. Kameni agregat 0-8 mm
12. Kameni agregat 0-16 mm
13. Ručno biran kamen
14. Lomljeni kamen
15. Separisani šut

U fabrici betona u Kolubarskoj ulici bb, koja postoji od 1977. godine, proizvodimo sve vrste marki betona (MB) 15, 20, 25, 30, 35 po standardnim recepturama, kao i betonske kace, prstenove, ploče za regulaciju sa falcom, anker ploče za betonske stubove, itd. Fabriku betona najbolje preporučuje kvalitet betona za koji koristimo kameni agregat iz našeg kamenoloma „Podbukovi“. Dnevni kapacitet proizvodnje iznosi 120 m3 betona različitih karakteristika.