Aktuelno

Zapisnik sa skupštine 16.12.2019

0. Izveštaj sa skupštine 16.12.2019

1. Odluka o usvajanju zapisnika 18.11.2019

2. Odluka o povlačenju aakcija sa MTP Belex

Odluka o tehničkoj korekciji

zapisnik sa vanredne sednice skupština akcionara 18.11.2019

0. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine dana 16.12.2019

1. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa Skupštine održane 18.11.2019

2. Predlog odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex

0. Izveštaj sa održane skupštine 18.11.2019

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa Skupštine održane 27.06.2019

2. Odluka o prinudnom otkupu akcija

0. Poziv za skupštinu.PDF

1. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa Skupštine 27.06.2019.PDF

2. Predlog odluke o prinudom otkupu akcija.PDF

Formular za glasanje u odsustvu fizičkog lica ok-2.doc

Obaveštenje za akcionare u skladu sa čl.517. Zakona o privrednim društvima.PDF

Izveštaj o preuzimanju akcija – PD Erozija ad Valjevo.pdf

ponuda.PDF

0. Izveštaj sa održane skupštine akcionara.pdf

1. Odluka o usvajanju zapisnik sa prethodne Skupštine.pdf

2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018.PDF

3. Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2019.pdf

4. Odluka o izboru revizora za 2019.pdf

5. Odluka o raspodeli dobitii.PDF

6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbor direktora.pdf

7. Odluka o izmeni i dopuni statut-a PD Erozija ad valjevo.pdf

8. Odluka o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija.pdf

Zapisnik sa XVI red sednice Skupštine akcionara.pdf

0. Odluka o utvrđivanju vrednosti akcija

1. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

2. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018.

3. Predlog Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2019.

4. Predlog odluke o izboru revizora za 2019. godinu

5. Predlog Odluke o raspodeli dobiti

6. Predlog odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora

7. Predlog Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex

8. Predlog Odluke o izmeni i dopuni statuta PD Erozija ad Valjevo

9. Predlog odluke o prodaji sopstvenih akcija

10. Poziv za skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu fizičkog lica ok

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Obaveštenje

Punomoćje

Godišnji dokument Erozija.pdf potpis

Godišnji izveštaj za 2018. godinu – PD Erozija ad Valjevo-potpisan

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija PD Erozija ad Valjevo-16.01.2019-potp

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija

Obaveštenje o postupku

Obavestenje o promeni broja i vrednosti akcija

Zapisnik sa XV redovne sednice Skupštine akcionara

0. Izveštaj sa redovne sednice skupštine Društva 21.06.2018

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu

3. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu

4. Odluka o izboru revizora za 2018. godinu

5. Odluka o raspodeli dobiti

6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora

7. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala

8. Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva

9. Odluka o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara pro-rata

0. Poziv za sednicu Skupštine akcionara 21.06.2018

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

2.1. Godišnji izveštaj za 2017. godinu – PD Erozija ad Valjevo

2.2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja PD Erozija ad Valjevo za 2017. godinu

3. Predlog Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu

3.1. Plan poslovanja za 2018. godinu

3.2. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018.g

4. Predlog Odluke o izboru revizora za 2018. godinu

4.1. Ponuda HLB Revizija

4.2. Odluka o izboru revizora za 2018.godinu

5. Predlog Odluke o raspodeli dobiti

5.1. Odluka o raspodeli dobiti

6. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora

6.1. Izveštaj Odbora direktora

6.2. Odluka o usvajanju izvestaja Odbora direktora

7. Predlog Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija

7.1. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala ponistavanjem sopstvenih akcija

8. Predlog Odluke o povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva

8.1. Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva

9. Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara pro-rata

9.1. Odluka o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara pro-rata

Formular za glasanje u odsustvu fizičkog lica

Obaveštenje

Punomoćje

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU

Zapisnik sa 14 redovne sednice Skupštine akcionara

Izvestaj sa redovne sednice Skupštine društava dana 22.06.2017

Skupština 22.06.2017

Godišnji izveštaj za 2016 godinu Erozija ad Valjevo

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija 30.11.2016

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija 15.09.2016

O-ZU – Erozija

Obaveštenje o završenom postupku smanjenja i povećanja kapitala

Obaveštenje u promeni broja i vrednosti akcija i vrednosti kapitala

Zapisnik sa 13 redovne sednice Skupštine akcionara

Skupštinske odluke 28.06.2016

1.Odluka o usvajanju zapisnika
2.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015.g
3.Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2016.g
4.Odluka o izboru revizora za 2016.g
5. Odluka o raspodeli dobiti.
6.Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
7.Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o  sticanju sopstvenih akcija.
8.Odluka o stavljanju van snage skupštinske odluke.
9.Odluka o smanjenju akcionarskog  kapitala  poništenjem stečlenih sopstvenih akcija uz povećanje.
10.Odluka o izdavanju akcija bez javne ponude.
11.Odluka o sticanju sopstvenih akcija.
12.Poslovnik o radu Skupštine.
13.Odluka o izmenama Statuta.
Izveštaj sa skupštine.

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015.

 

Dodatne tačke za Skupštinu 28.06.2016

Formular za glasanje u odsustvu fizičkog lica.
Obaveštenje.
Punomoćje.
Odluke i materijal za skupštinu 28.06.2016.
Godišnji izveštaj 2015.
Odluka  o sticanju sopstvenih akcija-11.01.2016.
Povremena informacija-Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija-11.01.2016.
Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija-25.09.2015.
Zapisnik sa Skupštine akcionara-29.06.2015.

Izveštaj sa održane 12. redovne sednice skupštine akcionara 29.06.2015. godine!

Izveštaj sa održane Skupštine

1.Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupštine

2. Odluka o usvajanju Fin.izveštaja za 2014.g

3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2014.g

4. Odluka o usvajanju izveštaja nez.revizora za 2014.g

5. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2015.

6. Odluka o izboru revizora za 2015.

7. Odluka o raspodeli dobiti

8. Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2015 godinu!

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara 29.06.2015. godine!

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara
Materijal za redovnu skupštinu

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014 GODINU!

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014 GODINU

NAPOMENE FI-2014

Poziv za ponovljenu skupštinu akcionara 29.10.2014!

Poziv za ponovljenu skupštinu akcionara
Materijal za ponovljenu skupštinu akcionara