Građevinski i hidrograđevinski radovi

Izvođenje radova obuhvata sledeće grupe građevinskih radova:

  • Parterno uređenje: popločavanja različitim vrstama kamena ili betonskih elemenata: izrada ivičnjaka, staza, dekorativnog poplaočavanja oko fontana, česmi, spomenika, u vrtovima i oko značajnih objekata itd.
  • Radovi sa kamenom: obrada kamena zidanje obloge od kamena, zidanje potpornih zidova, izrada fiksacionih pragova, deponijskih pregrada itd.
  • Izvođenje radova na postavljanju i ugradnji žičanih korpi (gabiona svih dimenzija i Reno madraca) bilo da se izvode radovi pored saobraćajnica (potporni zidovi ili zaštite kosina) ili regulacioni radovi (poprečni pragovi u regulaciji radi zaštite profila regulisanog korita, zaštite u zoni mostova, zaštite slapišta, zaštite forlanda itd.)

Regulacija reke BjeliceUređenje rečnog korita